ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===ત્રીજો નિયમ===
બે પદાર્થ ની આનંતરવીષટ ક્રિયા દરમીયાન જ્યારે પહેલો પદાર્થ બીજા પર બળ લગાડે છે તેટલુ જ બળતત્કાલિન બીજો પદાર્થ પહેલા પર લગાડે છે. આ બળો સમાન મૂલ્ય ના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશા માં હોય છે.
 
==ઉપયોગ==

edits