"દશેરા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:8388:A2B3:3D8C:43A9:DCB2:BD39 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
(Dussera is a wrong word Right word is Dashera Dash+shera, Dash=ten, shera =head Ravan who has ten heads.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:204:8388:A2B3:3D8C:43A9:DCB2:BD39 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
{{Infobox holiday
|holiday_name=દશેરા Dashera is a proper word not dussera.
|image=Navratri Navaratri festival preparations and performance arts collage.jpg
|caption=દશેરા દુર્ગા અથવા રામના વિજયનું પ્રતીક છે.<ref name="Fuller2004p108">{{cite book|author=Christopher John Fuller|title=The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India |url=https://books.google.com/books?id=To6XSeBUW3oC&pg=PA108 |year=2004|publisher=Princeton University Press|isbn=978-0-69112-04-85|pages=108–109}}</ref>