"પ્રિન્સિપિયા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ચિત્ર
(ઈન્ફોબોક્ષ ઉમેર્યું)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(ચિત્ર)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{માહિતીચોકઠું પુસ્તક
| નામ = ફિલૉસૉફી નેચુરાલિસ્ પ્રિન્સિપિયા મૅથેમૅટિકા
| ચિત્ર = [[ચિત્ર:Prinicipia-title.png|thumb]]
| ચિત્ર શિર્ષક = ''પ્રિન્સિપિયા'' ગ્રંથની પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૬૮૭
| લેખક = [[આઇઝેક ન્યૂટન]]