"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
106.76.93.150 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર
નાનું (106.76.93.150 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
|established = ૧૯૨૦
|type = જાહેર સંસ્થા, સાર્વજનિક
|chancellor = શ્રીમતિ ઇલાબેન ભટ્ટ(જે 'સેવા' સંસ્થા ના હતા)<ref>http://gujaratvidyapith.org/admin.htm</ref>
|vice_chancellor= ડો. અનામિક શાહ<ref>http://gujaratvidyapith.org/admin.htm</ref>
|city = [[અમદાવાદ]]