"હેડ્રૉન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

છબી
નાનું (વધુ -> પૂરક.)
(છબી)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
[[File:Bosons-Hadrons-Fermions-RGB-pdf.pdf|thumb|338x338px|હેડ્રૉન સમૂહ બીજા બે અવપારમાણિવ કણોના સમૂહો [[બોઝૉન]] અને ફર્મિયૉન સાથે આ રીતે જોડાયેલ છે]]
 
'''હેડ્રૉન''' એ મૂળભૂત અવપારમાણ્વિક કણોનો મુખ્ય સમૂહ છે. હેડ્રૉન્સમાં [[પ્રોટોન]], ન્યૂટ્રોન વગેરે કણોનો સમાવેશ થાય છે. આવાં પ્રોટોન અને ન્યૂટ્રોન પારમાણ્વિક ન્યૂક્લિયસમાં હોય છે. હેડ્રૉન પ્રબળ આંતરક્રિયાથી પ્રભાવિત થતા હોય છે. આવી પ્રબળ આંતરક્રિયાને કારણે કણો ન્યૂક્લિયસમાં જકડાયેલા રહે છે.<ref name="Gujarati Vishwakosh 2009">{{cite book |first=પ્રહલાદ છ. |last=પટેલ |title=ગુજરાતી વિશ્વકોશ |volume=ખંડ ૨૫ |year=૨૦૦૯ |publisher=[[ગુજરાતી વિશ્વકોશ|ગુજરાત વિશ્વકોષ ટ્રસ્ટ]] |location=અમદાવાદ |pages=૫૪૩}}</ref>