શેખ દીન મોહમ્મદ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
{{સુધારો}} જરૂરી અથવા લેખ દૂર કરવો.
નાનુંNo edit summary
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું ({{સુધારો}} જરૂરી અથવા લેખ દૂર કરવો.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{સુધારો}}
{{pp-vandalism|small=yes}}
{{EngvarB|date=August 2014}}
{{Use dmy dates|date=August 2014}}
{{Infobox person
| name = શેખ દીન મોહમ્મદ