ઢાંચો:માહિતીચોકઠું તૈયાર ખોરાક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

અપડેટ.
No edit summary
(અપડેટ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{Infobox
{{ infobox
| bodyclass = hrecipe adr
| titleclass = fn
| title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}
| image = {{{image|}}}
| caption = {{{caption|}}}
| headerstyle = background-color: #b0c4de
 
| titleclass = fn
| header1 = {{#if:{{{alternate_name|}}}{{{country|}}}{{{region|}}}{{{creator|}}}|ઉત્પતિ}}
| title = <includeonly><span {{#if:{{{name_lang|}}}|lang="{{{name_lang}}}"}} {{#ifeq:{{{name_italics|false}}}|true|style="font-style: italic;"|}}>{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}</span></includeonly>
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage |image={{{image|}}} |size={{{image_size|}}} |sizedefault=frameless |alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}} }}
| label2 = અન્ય નામ
| captionstyle = {{#if:{{{caption|}}} |padding-bottom:0.25em;border-bottom:1px solid #aaa;}}
| class2 = note
| data2 caption = {{{alternate_namecaption|}}}
 
| labelstyle = padding-top:0.245em;line-height:1.15em;<!--(modified longitem)-->
| label3 = મૂળ ઉત્પતિ સ્થાન
padding-right:0.65em;<!--(to ensure some gap between (non-wrapped) labels and subsequent data)-->
| data3 = {{{country|}}}
| class3 = country-name
 
| rowclass2 = note
| label4 = ક્ષેત્ર કે રાજ્ય
| label2 = Alternative names
| data4 = {{{region|}}}
| data2 = {{{alternate_name|{{{alternate name|}}}}}}
| class4 = ક્ષેત્ર
 
| label3 = પ્રકાર
| label5 = રચયિતા(ઓ)
| class5 data3 = note{{{type|}}}
| data5 = {{{creator|}}}
 
| label4 = વાનગી
| header6 = {{#if:{{{course|}}}{{{served|}}}{{{main_ingredient|}}}{{{variations|}}}{{{calories|}}}{{{other|}}}|વાનગીની માહિતી}}
| data4 = {{{course|}}}
 
| rowclass5 = note
| label7 = પીરસવાનો સમય
| label5 = ઉદ્ભવ
| data7 = {{{course|}}}
| class5 = country-name
| data5 = {{{country|}}}
 
| rowclass7 = note
| label8 = પીરસવાનું તાપમાન
| label7 = વિસ્તાર અથવા રાજ્ય
| data8 = {{{served|}}}
| class7 = region
| data7 = {{{region|}}}
 
| label9 = Associated [[:Category:Cuisine by country|national&nbsp;cuisine]]
| label9 = મુખ્ય સામગ્રી
| data9 = {{{main_ingredientnational_cuisine|}}}
| class9 = ingredient
 
| rowclass11 = note
| label10 = વિવિધ રૂપો
| label11 = બનાવનાર
| data10 = {{{variations|}}}
| class11 = author
| data11 = {{#if:{{{creators|}}} |{{{creators}}} |{{{creator|}}} }}
 
| label13 = શોધક
| label11 = અંદાજિત [[કેલેરી]]
| data11 data13 = {{{caloriesyear|}}}
 
<!----------------------Cooking time----------------------->
| label12 = અન્ય માહિતી
| label15 = રાંધવાનો સમય
| data12 = {{{other|}}}
| data15 = {{#if:{{{mintime|{{{time1|}}}}}}{{{maxtime|{{{time2|}}}}}}
| {{nowrap
| {{#iferror: <!--(display nothing if calculations below generate an error)-->
{{#if:{{{mintime|{{{time1|}}}}}}
| {{#ifexpr:{{#expr:{{{mintime|{{{time1|}}}}}}>60}}
<!----(time is "X hour/s Y min":)---->
| <!----hours:-->{{rounddown|{{#expr:{{{mintime|{{{time1|}}}}}}/60}}}} <!--
<!--(units:)-->[[કલાક]]{{#ifeq:{{rounddown|{{#expr:{{{mintime|{{{time1|}}}}}}/60}}}}|1 | |s}} <!--
<!--minutes:-->{{#ifeq:{{#expr:{{{mintime|{{{time1|}}}}}} mod 60}}|0 |<!--(omit if "0 min")-->
| {{#expr:{{{mintime|{{{time1|}}}}}} mod 60}} [[મિનિટ|મિ]]
}}
<!----(else time is "X minute/s":)---->
| {{{mintime|{{{time1|}}}}}} <!--(units:)-->[[મિનિટ]]{{#ifeq:{{{mintime|{{{time1|}}}}}}|1 | |s}}
}} }} }}<!--
-->{{#iferror:
{{#if:{{{maxtime|{{{time2|}}}}}}
| {{#if:{{{mintime|{{{time1|}}}}}} |<!--(then cooking time given is from min(imum)time to
max(imum), so insert the "to" before the maximum:)-->&nbsp;to}} <!--
-->{{#ifexpr:{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|}}}}}}>60}} <!--("X hour/s Y min" as above)-->
| {{rounddown|{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|}}}}}}/60}}}} કલાક{{#ifeq:{{rounddown|{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|}}}}}}/60}}}}|1 | |s}} <!--
-->{{#ifeq:{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|}}}}}} mod 60}}|0 | |{{#expr:{{{maxtime|{{{time2|}}}}}} mod 60}} min}}
| {{{maxtime|{{{time2|}}}}}} મિનિટ{{#ifeq:{{{maxtime|{{{time2|}}}}}}|1 | |s}}
}} }} }}<!--
-->}} }}
<!--------------------------------------------------------->
 
| label17 = પીરસવાનું તાપમાન
}}<noinclude>{{documentation}}<!-- Add cats and interwikis to the /doc subpage, not here! --></noinclude>
| data17 = {{{served|}}}
 
| label19 = મુખ્ય સામગ્રી
<noinclude>[[શ્રેણી:માહિતીચોકઠાં]]
| class19 = ingredient
| data19 = {{{main_ingredient|}}}
 
| label21 = સામાન્ય ઘટકો
</noinclude>
| class21 = ingredient
| data21 = {{{minor_ingredient|}}}
 
| label23 = વિવિધ રૂપો
| data23 = {{{variations|}}}
 
<!-----------------------Food energy----------------------->
| label25 = {{longitem|style=line-height:1.1em;white-space:nowrap;
| 1 = ખાદ્ય શક્તિ<br/><span style="font-size:90%;font-weight:normal;"><!--
-->(per {{#switch:{{{serving_size|}}}
| 100 ગ્રામ |100 [[ગ્રામ|g]] |100 g |100g = 100&nbsp;[[Gram|g]] serving)
| #default = {{{serving_size|}}} serving)
}}<!-----></span>
}}
| class25 = nutrition
| data25 = {{#if:{{{calories|}}}
| {{{calories}}}&nbsp;કિલોકેલરી<!--
-->{{#iferror:&nbsp;({{#expr:{{{calories}}}*4.1868 round 0}} કિલોજૂલ)}}<!--
-->{{{calories_ref|}}}
}}
 
<!--------------------Nutritional value-------------------->
| label27 = {{longitem|style=line-height:1.1em;white-space:nowrap;
| 1 = પોષણ કિંમત<br/><span style="font-size:90%;font-weight:normal;"><!--
-->(per {{#switch:{{{serving_size|}}}
| 100 grams |100 [[Gram|g]] |100 g |100g = 100&nbsp;[[Gram|g]] serving)
| #default = {{{serving_size|}}} serving)
}}<!-- --></span>
}}
| data27 = {{#if:{{{protein|}}}{{{fat|}}}{{{carbohydrate|}}}
| {{Infobox
|bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:6.75em;padding-right:0.35em;<!--(to ensure some gap between "Carbohydrate" and any subsequent data)-->line-height:1.3em;font-weight:normal;
|datastyle=line-height:1.3em;
|label1=પ્રોટિન |data1={{{protein}}}&nbsp;[[Gram|g]]
|label2=ચરબી |data2={{{fat}}}&nbsp;[[Gram|g]]
|label3=કાર્બોહાઇડ્રેટ |data3={{{carbohydrate}}}&nbsp;[[Gram|g]]
}} }}
 
<!--------------------Glycemic index----------------------->
| label32 = ગ્લેસેમિક આંક
| data32 = {{#iferror:
{{#if:{{{glycemic_index|}}}
| {{smaller
| {{#ifexpr:{{#expr:{{{glycemic_index}}}<56}}
| {{{glycemic_index}}}&nbsp;({{background|#ccffcc|low}})
| {{#ifexpr:{{#expr:{{{glycemic_index}}}<70}}
| {{{glycemic_index}}}&nbsp;({{background|#ffff99|medium}})
| {{{glycemic_index}}}&nbsp;({{background|#ffcc99|high}})
}} }} }} }} }}
<!--------------------------------------------------------->
 
| label34 = સમાન વાનગીઓ
| data34 = {{{similar_dish|}}}
 
| label36 = અન્ય માહિતી
| data36 = {{{other|}}}
 
 
| belowstyle = border-top:1px solid #aaa;padding-top:0.25em;{{{belowstyle|}}}
| below = {{Unbulleted list
| {{#if:{{{no_recipes|}}} <includeonly>|</includeonly> |{{Wikibooks-inline|short=yes|Special:Search|Cookbook: {{{cookbook|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}} }}
| {{#if:{{{no_commons|}}} <includeonly>|</includeonly> |&nbsp; {{Commons-inline|short=yes|Special:Search/{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}}}}|Media{{colon}} {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}}}}}} }}
}}
 
}}<noinclude>{{Documentation}}[[શ્રેણી:માહિતીચોકઠાં]]</noinclude>