"સંદેશ દૈનિક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
आर्यावर्तએ સંદેશ (અખબાર)ને સંદેશ દૈનિક પર ખસેડ્યું: લોકો સરળતાથી શોધી શકે તેવું વધુ ઉચિત શીર્ષક
નાનું (Kavirajni (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 2402:3A80:85E:A14:0:48:1FC5:5101 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
નાનું (आर्यावर्तએ સંદેશ (અખબાર)ને સંદેશ દૈનિક પર ખસેડ્યું: લોકો સરળતાથી શોધી શકે તેવું વધુ ઉચિત શીર્ષક)
૨,૭૪૦

edits