વઢવાણા તળાવ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

વઢવાણા [[વડોદરા]] જિલ્લાના ડ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું
(વઢવાણા [[વડોદરા]] જિલ્લાના ડ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(કોઇ ભેદ નથી)
૧૧૧

edits