વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
==સામાન્ય અને વિશિષ્ટ સવાલો==
*[[વિકિપીડિયા:વાચકો દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો|વાચકો દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો]]—વિકિપીડિયામાં શોધ, વાંચન અને વિકિપીડિયાનો ઉપયોગ.
*[[વિકિપીડિયા:સ્કુલસ્કૂલ દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સ્કુલસ્કૂલ દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો]]—વિકિપીડિયાનોવિકિપીડીયાનો વર્ગખંડોમાં ઉપયોગ.
*[[વિકિપીડિયા:યોગદાન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|યોગદાન અંગે]]— તમારે શા માટે યોગદાન કરવું જોઇએજોઈએ અને કઇકઈ રીતે.
*[[વિકિપીડિયા:સંપાદન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સંપાદન અંગે]]—નવાં પાનાં બનાવવા અને જુનાજૂના એડિટ કરવાની બધી જ રીતો.
*[[વિકિપીડિયા:ચર્ચાની પધ્ધતીપદ્ધતિ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|ચર્ચાની પધ્ધતીપદ્ધતિ અંગે]]—ચર્ચાના પાનાં એડિટ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો અંગે માર્ગદર્શન.
*[[વિકિપીડિયા:સંચાલન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સંચાલન અંગે]]—sysop એટલે શું અને માળખામાં તેનું સ્થાન, તેમજ સર્વર સંચાલન (server administration).
*[[વિકિપીડિયા: વારંવાર પૂછાતા તકનીકી સવાલો|તકનીકી સવાલો ]]—વિકિપીડિયા સોફ્ટવેર, હાર્ડવેરની ખૂબીઓ અને મર્યાદાઓ.
*[[વિકિપીડિયા:કૉપીરાઇટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|કૉપીરાઇટ અંગે]]—કૉપીરાઇટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો.
*[[વિકિપીડિયા:મુશ્કેલીઓ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|મુશ્કેલીઓ અંગે]]—મુશ્કેલીઓ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો અને આલોચના.
*[[વિકિપીડિયા:વારંવાર પુછાતાપૂછાતા પ્રકીર્ણ સવાલો|પ્રકીર્ણ સવાલો]]—બાકીનું બધું જ.
 
==ચોક્કસ સવાલો==