"પાકિસ્તાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
49.34.175.87 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Hardhrol દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (49.34.175.87 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Hardhrol દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
{{pic}}
 
[[શ્રેણી:દેશ]]madarsod country