ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===પહેલો નિયમ===
પહેલો નિયમ કહે છે કે જ્યાજ્યાંં સુધી કોઈ વસ્તુ પારપર બાહ્ય બળ (ફોર્સ) ન લગાડવામાં આવે ત્યાત્યાંં સુધી જે વસ્તુ ગતિમાં હોય એ ગતિમાં અને જે વસ્તુ સ્થિર હોય એ સ્થિર રહે છે.
 
===બીજો નિયમ===