ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===ત્રીજો નિયમ===
બે પદાર્થ નીપદાર્થની આનંતરવીષટ ક્રિયા દરમીયાનદરમિયાન જ્યારે પહેલો પદાર્થ બીજા પર બળ લગાડે છે તત્કાલિન બીજો પદાર્થ પહેલા પર લગાડે છે. આ બળો સમાન મૂલ્ય નામૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશા માંદિશામાં હોય છે.
 
==ઉપયોગ==