મકાઈ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
|}
 
== મકાઇમકાઈના ઉત્પાદનનું વિશ્વ વિતરણ ==
 
* [[સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા]]