"ખરીફ પાક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (સુધારા.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ભારતમાં [[ચોમાસુ|ચોમાસા]]<nowiki/>માં વાવણી કરવામાં આવતા પાકોને '''ખરીફ પાક''' અથવા '''ચોમાસું પાક''' કહેવાય છે. ખરીફ પાકનો સમય જૂન-જુલાઇથીજુલાઈથી ઑક્ટોબર-નવેમ્બર સુધીનો હોય છે. રાજ્ય અને વિસ્તાર અનુસાર ખરીફ પાકો મે મહિનાથી શરુશરૂ કરીને જાન્યુઆરીના અંત સુધી પણ ગણાય છે, પણ મોટાભાગે જૂનથી ઑક્ટોબર અંત સુધીનાસુધીમાં પાકોનેલેવામાં આવતા પાકને ખરીફ પાક ગણાય છે.<ref>http://eands.dacnet.nic.in/At_A_Glance-2011/Appendix-IV.xls</ref>
 
== ખરીફ પાકો ==