"કપાસ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (Sanjaypatel1504 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Gubot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા...)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
== કપાસના પ્રકાર ==
 
* લાંબા રેસા વાળોરેસાવાળો કપાસ
* મધ્યમ લંબાઇનાલંબાઈના રેસા વાળોરેસાવાળો કપાસ
* ઓછી લંબાઇનાલંબાઈના રેસા વાળોરેસાવાળો કપાસ
* જાડા રેસાવાળો કપાસ