"કપાસ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
== કપાસ ઉત્પાદન માટે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ==
 
* તાપમાન - ૨૧° સેંસે. ગ્રે. થી ૨૭° સેં. ગ્રેસે.
* વરસાદ - ૭૫ સેંસે. મી .થી ૧૦૦ સેંસે. મી.
* જમીન - કાળી જમીન