હિડેકી યુકાવા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎સંદર્ભો: વધુ વાચન
(→‎જીવન: ઉમેરણ)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(→‎સંદર્ભો: વધુ વાચન)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
==સંદર્ભો==
{{reflist}}
 
==વધુ વાચન==
* {{cite journal |last=Brown |first=Laurie M. |title=How Yukawa Arrived at the Meson Theory |journal=Progress of Theoretical Physics Supplement |volume=85 |date=May 1985 |pages 13–19 |doi=10.1143/PTP.85.13}}{{Open access}}
 
{{સ્ટબ}}