હિડેકી યુકાવા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
==વધુ વાચન==
* {{cite journal |last=Brown |first=Laurie M. |title=How Yukawa Arrived at the Meson Theory |journal=Progress of Theoretical Physics Supplement |publisher=Oxford University Press |volume=85 |date=May 1985 |pages=13–19 |doi=10.1143/PTP.85.13}} {{Open access}}
* {{cite journal |last=Yukawa |first=Hideki |title=On the Interaction of Elementary Particles. I |journal=Progress of Theoretical Physics Supplement |volume=1 |date=January 1955 |pages=1–10 |doi=10.1143/PTPS.1.1}} {{Open access}}
 
{{સ્ટબ}}