હિડેકી યુકાવા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
[[શ્રેણી:વ્યક્તિત્વ]]
[[શ્રેણી:વૈજ્ઞાનિક]]
[[શ્રેણી:નોબેલ પારિતોષિક વડે સન્માનીત મહાનુભાવોવિજેતાઓ]]