હિડેકી યુકાવા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Correction
Correction
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
લીટી ૭:
| birth_place = ટોક્યો, [[જાપાન]]
| death_date = {{death date and age|1981|09|08|1907|01|23|df=y}}
| death_place = કિયોટોક્યોતો, [[જાપાન]]
| spouse = સુમી યુકાવા
| children = ૨