મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નિષ્પક્ષતા ટેગની જરૂર નથી.
નાનું વધુ વાચન -> પૂરક વાચન
નાનું નિષ્પક્ષતા ટેગની જરૂર નથી.
લીટી ૧:
{{cleanup}}
{{નિષ્પક્ષતા}}
{{Infobox writer
| name = મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ<br />કાન્ત