"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Convert ક્ષતિ સુધારી.
નાનું (आर्यावर्त (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 106.76.85.157 દ્વારા ક...)
નાનું (Convert ક્ષતિ સુધારી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
leader_title = |
leader_name = |
altitude = ૧૪14 |
population_as_of = ૨૦૧૧<ref>{{cite web|url=http://www.censusindia.gov.in/pca/SearchDetails.aspx?Id=545787|title=Census of India: Search Details|accessdate=૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬}}</ref> |
population_total = 58528|