ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(સ્ણ્સ્ક્રુત સ્લોક)
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
{{Infobox holiday
|holiday_name = ગુરુ પૂર્ણિમા
|image = Shukracharyaguru and Kacha.jpg
Shukracharya and Kacha.jpg
|caption = શિષ્યને આશીર્વાદ આપતા ગુરૂ aaj guru
|official_name =
|observedby = [[હિંદુ]] અને [[બૌદ્ધ]]