ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

2405:204:830C:F0B2:5F2A:B1C:1830:EFD7 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 666998 પાછો વાળ્યો
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(2405:204:830C:F0B2:5F2A:B1C:1830:EFD7 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 666998 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
{{Infobox holiday
|holiday_name = ગુરુ પૂર્ણિમા
|image = guruShukracharya and Kacha.jpg
|caption = શિષ્યને આશીર્વાદ આપતા ગુરૂ aaj guru
Shukracharya and Kacha.jpg
|caption = શિષ્યને આશીર્વાદ આપતા ગુરૂ aaj guru
|official_name =
|observedby = [[હિંદુ]] અને [[બૌદ્ધ]]