"યહૂદી ધર્મ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

gadhavimehul118@gmail.com
નાનું (14.139.112.194 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Dsvyas દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલ...)
(gadhavimehul118@gmail.com)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
[[શ્રેણી:ધર્મ]]
[[શ્રેણી:યહૂદી ધર્મ]]
આર્થ- યહોવાહનો માર્ગ
સ્થાનકપ-મોઝિઝ (ઇ. પૂર્વે 1300)
સ્થાલ- ઇઝરાયલ