"યહૂદી ધર્મ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2409:4041:690:68DA:0:0:23EA:A0AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
(gadhavimehul118@gmail.com)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2409:4041:690:68DA:0:0:23EA:A0AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
[[શ્રેણી:ધર્મ]]
[[શ્રેણી:યહૂદી ધર્મ]]
આર્થ- યહોવાહનો માર્ગ
સ્થાનકપ-મોઝિઝ (ઇ. પૂર્વે 1300)
સ્થાલ- ઇઝરાયલ