"સુખદેવ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Rashiksathawara (talk)એ કરેલો ફેરફાર 686225 પાછો વાળ્યો
(Rashiksathawara (talk)એ કરેલો ફેરફાર 686225 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
 
[[શ્રેણી:ભારતનાં ક્રાંતિકારીઓ]]
 
 
[https://www.digitalallnews.com/weird-world/fasi-ki-saja-subah-kyu-di-jati-hai/ ફાંસીની સજા આપતી વખતે જલ્લાદ ગુનેગારના કાનમાં શું કહે છે.]