૧૯૯૩: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Rashiksathawara (talk)એ કરેલો ફેરફાર 686226 પાછો વાળ્યો
No edit summary
(Rashiksathawara (talk)એ કરેલો ફેરફાર 686226 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
 
 
[[શ્રેણી:ઇતિહાસ]]
 
 
[https://www.digitalallnews.com/weird-world/fasi-ki-saja-subah-kyu-di-jati-hai/ ફાંસીની સજા આપતી વખતે જલ્લાદ ગુનેગારના કાનમાં શું કહે છે]