વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

(Wikipedia -> વિકિપીડિયા)
{{translate}}
{{WikipediaFAQ}}
પ્રશ્ન? — જવાબ માટે '''[[#સામાન્ય કે ખાસ પ્રશ્નો|વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો]]''' જુઓ જો કે મુખ્યત્વે આ પ્રશ્નો ગુજરાતી વિકિપીડિયા માટે લાગુ પડે છે. [[en:Wikipedia:Multilingual_coordination|બીજી ભાષાઓમાં વિકિપીડિયા]] માં તમને અન્ય ભાષાઓ માટે મદદ મળી શકશે. જો તમને તમારા પ્રશ્નનો જવાબ અહીં ન મળે તો તમે નીચે જણાવ્યા મુજબના અન્ય વિકલ્પો અજમાવો.
Questions? — Answers for these '''[[#General and particular FAQs|Frequently Asked Questions]]''' ('''[[#General and particular FAQs|FAQs]]''') refer primarily to the English Wikipedia; the [[વિકિપીડિયા:Multilingual_coordination|Wikipedias in other languages]] may have their own FAQs. If you can't find the answer to your question here, there are several other options.
*જો તમે ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં નવાસવા હો તો તમને [[વિકિપીડિયા:નવાંગતુકોનુ સ્વાગત|સ્વાગત]]નુ પાનું વાંચવું ગમશે. [[મદદ:અનુક્રમ|મદદ]]નાં પાનાઓ પર તમને ઘણી બધી માહિતી તેમજ તમારા પ્રશ્નને અનુરૂપ લિંક મળી શકશે. (જો કે હજુ આ બન્ને પાનાંઓ બની રહ્યા છે, તેને આગળ વધારવાની જવાબદારી પણ આપણી સૌની છે.)
*If you are new to Wikipedia, you may want to read the [[વિકિપીડિયા:Welcome, newcomers|Welcome]] and [[Help:contents|Help]] pages, which provide information and links to get you started.
*If you still can't find your answer, you can visit the [[વિકિપીડિયા:Help desk|Help desk]] and ask your question there; other [[વિકિપીડિયા:Wikipedians|Wikipedians]] will do their best to respond.
*Or, you can just try things out. There are over two hundred and ten thousand Wikipedians who can set things right, so '''''[[વિકિપીડિયા:Be bold in updating pages|be bold]]'''''. We invite you to participate. Just type in the subject in the "search" box on the left and then click on '''Go'''.
૫૧૫

edits