ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

157.32.66.113 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 688848 પાછો વાળ્યો
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(157.32.66.113 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 688848 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
{{sci-stub}}
 
[[શ્રેણી:ભૌતિકવિજ્ઞાન]]
 
Newton's first law is known as "law of inertia".
Newton's second law is known as
"Law of force"
Newton's third law is known as
"Action and reaction law"