"વિસનગર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Vaghela Digvijaysinh Pravinsinh (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (Vaghela Digvijaysinh Pravinsinh (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ્સ: Rollback મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન Advanced mobile edit
 
== સ્થાપના ==
વિસનગર નામ વિશળદેવ રાજાના નામ પરથી પડયું ઇતિહાસકારોમા મતમંતાતર છે. કોઇ કહેછે વિશળદેવ વાઘેલા અમે કોઈ કહેછે વિશળદેવ ચોહાણ પરતુ કડી ના સંવત ૧૩૧૭ તામ્રપત્ર મુજબ વિશળદેવ વાધેલા વિસનગર ની સ્થાપના કરી હતી.
 
== શિક્ષણ ==