વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

*આમ છતાં થોડી મુશ્કેલી હોય તો જેવું આવડે તેવું ટાઇપ કરી દો. તમારા લેખમાં રહી ગયેલી ટાઇપ કે વિષય વસ્તુને લગતી ભુલો (ખાશ ટો ઝોદણિનિ ભુલો) સુધારવા માટે ઘણા બધા [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયનો|ગુજરાતી વિકિપીડિયનો]] હાજર છે. તો પછી '''''[[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયામાં તમારા પ્રદાન માટે હિંમતવાન બનો|હિંમત રાખી]]''''' જે કહેવાનુ હોય તે તમારા લેખમાં કહી દો. વિકિપીડિયામાં લેખ લખવા માટે તમને ભાવભીનું આમંત્રણ છે. બસ તો પછી शुभस्य शीघ्रम् ડાબી તરફ '''શોધો''' ખાનાંમાં તમને ગમતો શબ્દ ટાઇપ કરે અને '''જાઓ''' બટન ક્લિક કરો.
 
==સામાન્ય અને વિશિષ્ટ સવાલો==
==General and particular FAQs==
*[[વિકિપીડિયા:વારંવાર પૂછાતા સવાલો વિહંગાવલોકન |વારંવાર પૂછાતા સવાલો વિહંગાવલોકન]]—પ્રકલ્પને લગતા સામાન્ય પ્રશ્નો.
*[[વિકિપીડિયા:Overview FAQ|Overview FAQ]]—General questions about the project.
*[[વિકિપીડિયા:વાચકો દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો|વાચકો દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો]]—વિકિપીડિયામાં શોધ, વાંચન અને વિકિપીડિયાનો ઉપયોગ.
*[[વિકિપીડિયા:Readers' FAQ|Readers' FAQ]]—Finding, reading and using Wikipedia material.
*[[વિકિપીડિયા:સ્કુલ દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સ્કુલ દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો]]—વિકિપીડિયાનો વર્ગખંડોમાં ઉપયોગ.
*[[વિકિપીડિયા:Schools' FAQ|Schools' and Teachers' FAQ]]—Using Wikipedia in the classroom.
*[[વિકિપીડિયા:યોગદાન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|યોગદાન અંગે]]— તમારે શા માટે યોગદાન કરવુ્ જોઇએ અને કઇ રીતે.
*[[વિકિપીડિયા:Contributing FAQ|Contributing FAQ]]—Why you might want to contribute, and how you can do it.
*[[વિકિપીડિયા:એડિટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|એડિટ અંગે]]—નવાં પાનાં બનાવવા અને જુના એડિટ કરવાની બધી જ રીતો.
*[[વિકિપીડિયા:Editing FAQ|Editing FAQ]]—The nuts and bolts of creating and editing Wikipedia pages.
*[[વિકિપીડિયા:ચર્ચાના સલિકા અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|ચર્ચાના સલિકા અંગે]]—ચર્ચાના પાનાં એડિટ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો અંગે માર્ગદર્શન.
*[[વિકિપીડિયા:Talk Etiquette FAQ|Talk Etiquette FAQ]]—Guidelines and suggestions for editing Talk pages.
*[[વિકિપીડિયા:Administrationએડમીનીસ્ટ્રેશન FAQઅંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|Administrationએડમીનીસ્ટ્રેશન FAQઅંગે]]—Whatsysop aએટલે sysopશું is,અને sysopમાળખામાં તેનું statusસ્થાન, andતેમજ server administration.
*[[વિકિપીડિયા: વારંવાર પૂછાતા તકનીકી સવાલો|તકનીકી સવાલો ]]—વિકિપીડિયા સોફ્યવેર, હાર્ડવેરછ ખૂબીઓ અને મર્યાદાઓ.
*[[વિકિપીડિયા:Technical FAQ|Technical FAQ]]—Questions about Wikipedia software and hardware and their limitations.
*[[વિકિપીડિયા:કૉપીરાઇટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|કૉપીરાઇટ અંગે]]—કૉપીરાઇટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો.
*[[વિકિપીડિયા:Forking FAQ|Forking FAQ]]—How to download Wikipedia content and/or software and/or create derivative works of Wikipedia.
*[[વિકિપીડિયા:મુશ્કેલીઓ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|મુશ્કેલીઓ અંગે]]—મુશ્કેલીઓ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો અને આલોચના.
*[[વિકિપીડિયા:Copyright FAQ|Copyright FAQ]]—Questions pertaining to copyright issues.
*[[વિકિપીડિયા:Problemsવારંવાર FAQપુછાતા પરચુરણ સવાલો|Problemsપરચુરણ FAQસવાલો]]—Questions relating to present and past difficultiesબાકીનું andબધું criticism.
*[[વિકિપીડિયા:Miscellaneous FAQ|Miscellaneous FAQ]]—Everything else.
 
==Specific FAQs==
૨૪૭

edits