"સુખદેવ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2402:3A80:16A3:5607:85E7:9215:D5D1:C917 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2402:3A80:16A3:5607:85E7:9215:D5D1:C917 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ભારતીય ક્રાંતિકારી]]...