"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું મકાન બાંધવા માટે રૂ.૧૦ લાખ એકત્રિત કરવા સરદાર પટેલ દ્વારા ટહેલ નાખવામાં આવી હતી.
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
(ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું મકાન બાંધવા માટે રૂ.૧૦ લાખ એકત્રિત કરવા સરદાર પટેલ દ્વારા ટહેલ નાખવામાં આવી હતી.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન વિઝ્યુલ સંપાદન
 
ગુજરાત વિદ્યાપીઠની શરૂઆત કોચરબ આશ્રમની પાછળ ડાહ્યાભાઈ ના બંગલામાં કરવામાં આવી હતી.
 
ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું મકાન બાંધવા માટે રૂ.૧૦ લાખ એકત્રિત કરવા સરદાર પટેલ દ્વારા ટહેલ નાખવામાં આવી હતી.
 
આ વિદ્યાલયની પેટા શાખાઓ પણ છે. જેમાં ઉચ્ચશિક્ષણની બે મહત્વની શાખાઓ [[ગાંધીનગર]] જિલ્લામાં આવેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.
# મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાવિધાલય
# ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર
#
 
==સંદર્ભો==