"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:205:C947:A52B:F345:19D:C963:81D1 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
(ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું મકાન બાંધવા માટે રૂ.૧૦ લાખ એકત્રિત કરવા સરદાર પટેલ દ્વારા ટહેલ નાખવામાં આવી હતી.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન વિઝ્યુલ સંપાદન
નાનું (2405:205:C947:A52B:F345:19D:C963:81D1 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
 
ગુજરાત વિદ્યાપીઠની શરૂઆત કોચરબ આશ્રમની પાછળ ડાહ્યાભાઈ ના બંગલામાં કરવામાં આવી હતી.
 
ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું મકાન બાંધવા માટે રૂ.૧૦ લાખ એકત્રિત કરવા સરદાર પટેલ દ્વારા ટહેલ નાખવામાં આવી હતી.
 
આ વિદ્યાલયની પેટા શાખાઓ પણ છે. જેમાં ઉચ્ચશિક્ષણની બે મહત્વની શાખાઓ [[ગાંધીનગર]] જિલ્લામાં આવેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.
# મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાવિધાલય
# ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર
#
 
==સંદર્ભો==