"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
123.201.227.1 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 219.91.239.245 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
(ji)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (123.201.227.1 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 219.91.239.245 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
| native_name_lang = gu
| other_name = સૂર્યપુર
| settlement_type હેર = મેટ્રો શહેર
| image_skyline = Bharthana Althan area.jpg
| image_alt =