"હનુમાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
111.90.173.215 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 2405:205:C865:A9F:4C74:2580:910A:38C6 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
નાનું (111.90.173.215 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 2405:205:C865:A9F:4C74:2580:910A:38C6 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
હનુમાનની બ્રહ્મચારી તરીકે ગણતરી થાય છે, તેમ છતાં તેમનો [[મકરધ્વજ]] નામે એક (પરોક્ષ) પુત્ર હતો.
 
{| class="wikitable"
|+
!
!
!
!
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
{{રામાયણ}}