"કસ્તુરબાધામ (ત્રંબા), તા.રાજકોટ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત