"મનમોહન સિંહ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
|term_start1 = ૨૨ મે ૨૦૦૪
|term_end1 = ૨૬ મે ૨૦૧૪
|predecessor1 = લાલ કૃષ્ણ[[લાલકૃષ્ણ અડવાણી]]
|successor1 = [[નરેન્દ્ર મોદી]]
 
|office2 = વિપક્ષવિરોધ પક્ષ નેતા ([[રાજ્ય સભા]])
|term_start2 = ૨૧ માર્ચ ૧૯૯૮
|term_end2 = ૨૧ મે ૨૦૦૪