ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(157.32.66.113 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 688848 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===બીજો નિયમ===
જડત્વમાં બધા બળનો સદિશ સરવાળો એ કુલ વજન અને વેગના ગુણાકાર જેટલો થાય છે.
 
===ત્રીજો નિયમ===