ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
No edit summary
ટેગ્સ: વિઝ્યુલ સંપાદન મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===બીજો નિયમ===
બધાબળ બળનો સદિશ સરવાળો એતેના કુલ વજન અને વેગનાપ્રવેગના ગુણાકાર જેટલો થાય છે.
 
===ત્રીજો નિયમ===