"ઢાંચો:Pad/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]
નાનું (en:Template:Pad/doc માંથી આયાત કરેલ ૬૦ પુનરાવર્તનો)
નાનું (Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html])
 
 
This is better produced by:
* <sourcesyntaxhighlight lang="text" inline>1492–1540 Exploration by<br/>{{hidden text|1492–1540}} Columbus & others.</sourcesyntaxhighlight>
''Which produces:''
* 1492–1540 Exploration by<br />{{hidden text|1492–1540}} Columbus & others
 
But actually not:
* <sourcesyntaxhighlight lang="text" inline>1111–1117 Exploration by<br/>{{hidden text|9999–9999}} Explorer Bob.</sourcesyntaxhighlight>
''Produces:''
* 1111–1117 Exploration by<br/>{{hidden text|9999–9999}} Explorer Bob.
૭,૯૧૬

edits