"અરાલ સમુદ્ર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (KartikBot (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુ...)
File:AralSea(1997)_NASA_STS085-503-119.jpg|અવકાશમાંથી અરાલ સમુદ્ર, ૧૯૯૭
File:Aral Sea Continues to Shrink, August 2009.jpg|અવકાશમાંથી અરાલ સમુદ્ર, ઓગસ્ટ ૨૦૦૯
File:Aral Sea.gif|1960-2014
</gallery>