"હનુમાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ઇન્ફોબોક્સમાં છબી ઓવરરાઇડ. વિકિડેટામાં ઘણી છબીઓ છે.
નાનું (2405:204:818D:BFF1:7821:5660:7DF0:132B (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
નાનું (ઇન્ફોબોક્સમાં છબી ઓવરરાઇડ. વિકિડેટામાં ઘણી છબીઓ છે.)
{{Infobox deity/Wikidata
| image = A Hanuman sculpture in Singapore.jpg
| fetchwikidata = ALL
| onlysourced = no