બૌદ્ધ ધર્મ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:830A:14A4:0:0:A1C:B8AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 2401:4900:1F88:14A0:A2ED:47CD:64D5:6671 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:204:830A:14A4:0:0:A1C:B8AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 2401:4900:1F88:14A0:A2ED:47CD:64D5:6671 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
[[શ્રેણી:ધર્મ]]
[[શ્રેણી:બૌદ્ધ ધર્મ]]
Sthapak--gautam buddh
Janm--lumbi ni van
Mulname--siddharth
૨,૪૫૩

edits