"સમાજવાદ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ઉમેર્યુ
(ઉમેર્યુ)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન વિઝ્યુલ સંપાદન
(ઉમેર્યુ)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન વિઝ્યુલ સંપાદન
'''સમાજવાદ''' એ એક સ્ટેજ છે માનવ સભ્યતાનો ક
'''સમાજવાદ''' એક આર્થિક અને રાજકીય વિચારસરણી છે, કે જે માને છે કે કામ કરનારા ઓના લિધે કામ થાય છે શ્રમજીવી લોકોના લીધે ચાલે છે એટલે ઉત્પ્પાદન તમામ સાધનોની પેદાશ, સર્જન, વહેંચણી તથા વિનિમય પર સમગ્ર [[સમાજ]]ની માલિકી તથા પ્રભુત્ત્વ હોવું જોઈએ.<ref name="મૂળે૨૦૦૭">{{cite encyclopedia|last=મૂળે|first=બાળકૃષ્ણ માધવરાવ|title=સમાજવાદ|encyclopedia=[[ગુજરાતી વિશ્વકોશ]]|publisher=ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ|date=જાન્યુઆરી ૨૦૦૭|editor-last=ઠાકર|editor-first=ધીરુભાઈ|editor-link=ધીરુભાઈ ઠાકર|edition=પ્રથમ|volume=ખંડ ૨૨ (સ – સા)|publication-location=અમદાવાદ|page=૨૨૩|oclc=213511854}}</ref> સમાજવાદ માને છે કે ન્યાયના ધોરણ પર હાલની ઔદ્યોગિક પદ્ધતિ રચવા માટે દેશના ઉદ્યોગોની માલિકી અને વ્યવસ્થા સમાજને અથવા સમસ્ત પ્રજાને હસ્તક હોવાં જોઈએ. અહિં રાજ્યના એક તંત્ર હેઠળ ઉદ્યોગ-વ્યવસ્થા રચવાનો ઈરાદો હોય છે
 
જે '''સમાજવાદમૂડીવાદી શોષણ વિરોધી સમાજવાદી ક્રાંતિ''' એકથકી જ થઈ શકે.. આને આર્થિિક આર્થિક અને રાજકીય વિચારસરણી છે, કે જે માને છે કે કામ કરનારા ઓના લિધે કામ થાય છે શ્રમજીવી લોકોના લીધે ચાલે છે એટલે ઉત્પ્પાદન તમામ સાધનોની પેદાશ, સર્જન, વહેંચણી તથા વિનિમય પર સમગ્ર [[સમાજ]]ની માલિકી તથા પ્રભુત્ત્વ હોવું જોઈએ જ. .<ref name="મૂળે૨૦૦૭">{{cite encyclopedia|last=મૂળે|first=બાળકૃષ્ણ માધવરાવ|title=સમાજવાદ|encyclopedia=[[ગુજરાતી વિશ્વકોશ]]|publisher=ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ|date=જાન્યુઆરી ૨૦૦૭|editor-last=ઠાકર|editor-first=ધીરુભાઈ|editor-link=ધીરુભાઈ ઠાકર|edition=પ્રથમ|volume=ખંડ ૨૨ (સ – સા)|publication-location=અમદાવાદ|page=૨૨૩|oclc=213511854}}</ref> સમાજવાદ માને છે કે ન્યાયના ધોરણ પર હાલની ઔદ્યોગિક પદ્ધતિ રચવા માટે દેશના ઉદ્યોગોની માલિકી અને વ્યવસ્થા સમાજને અથવા સમસ્ત પ્રજાને હસ્તક હોવાં જોઈએ. અહિં રાજ્યના એક તંત્ર હેઠળ ઉદ્યોગ-વ્યવસ્થા રચવાનો ઈરાદો હોય છે