"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
Opinions differ on the desirability of perfect anonymity. Some people believe that anonymity is synonymous with a lack of accountability, or may facilitate unproductive behaviour, or that contributing without a fixed identity is disempowering and unpleasant. Such people consider that creating an account and logging in may resolve such feelings.
 
== સંપાદનનાંસંપાદનના નવા વિકલ્પો ==
 
મીડીયાવિકીમીડીયાવિકિના ના સોફ્ટવેર માસોફ્ટવેરમાંં ઘણી સુવિધા છે. [[MediaWiki]] (which powers Wikipedia) જે માત્ર નોંધણી થયેલા ઉમેદવારો નેઉમેદવારોને જ પ્રાપ્ય છે . દા.ત.,નોંધણી થયેલા ઉમેદવારો સુધારી શકે છે "નાનુનાનુંં". Minor edits can be filtered from the list of "Recent changes". We do not give the privilege to mark edits as minor to anonymous users કારણ કે આપણે કોઇકોઈ પણ સમયે જાણી સક્તાશકતા નથી કે આઇ.પી. વપરાશકર્તા કોણ છે, તેથી આપણે માત્ર વિશ્વાસ નાવિશ્વાસના આધારે આ બધુબધુંં બનાવી સકીએશકીએ નહીનહીં. (Marking edits as minor if they are not is considered very rude.)
 
One very important feature which active contributors will likely use a lot are
'''[[Wikipedia:Watchlist|watchlists]]'''. You will get a new link "Watch this page" on every page you view. If you click that link, a page will be added to your watchlist. This list is basically a filtered view of the "Recent changes" page which only shows changes recently made to items in your watchlist. This way you can keep track of pages you work on without having to follow all changes.
 
માત્ર નોંધણી થયેલા ઉમેદવારો નેઉમેદવારોને જ [[Wikipedia:How to rename a page|rename pages]], a feature that is very important to maintain structure and consistency on Wikipedia.
તેમજ, તમારે દાખલ થવુ જ જોઇએ જો તમે ચિત્રો ઉમેરવા માંગતા હોવ તો લૉગ ઇન કરવું ફરજિયાત છે. [[Special:Upload|upload images]].
 
તેમજ, તમારે દાખલ થવુ જ જોઇએ જો તમે ચિત્રો ઉમેરવા માંગતા હોવ. [[Special:Upload|upload images]].
 
== ઉપયોગકર્તા માટેની પસંદગીઓ ==