લેબેનાન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

#WPWP
(#WPWP)
(#WPWP)
 
|image_map = LocationLebanon.svg
|map_caption = '''લેબનાન''' ની સ્થિતિ
|national_anthem = ''[[લેબનાની રાષ્ટ્રગાન]]'' [[File:Lebanese national anthem.ogg]]
|official_languages = [[અરબી ભાષા|અરબી]], [[ફ્રાસિસી ભાષા|ફ્રાંસિસી]]{{ref|infobox_fn_1|1}}
|languages_type = બોલી જાને વાલી ભાષઓ

edits