નાગાલેંડ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ચિત્ર વર્ણન સુધાર્યું.
(#WLF)
નાનું (ચિત્ર વર્ણન સુધાર્યું.)
== સંસ્કૃતિ ==
<gallery>
Fileચિત્ર:Ao tribesman at his village for festival celebration Nagaland India.jpg|પરંપરાગત યુદ્ધ ગણવેશમાં નાગાલેંડનો યુવક
Fileચિત્ર:Naga_female_by_retlaw_snellacNaga female by retlaw snellac.jpg|નાગાલેંડ રાજ્યની યુવતિ
Fileચિત્ર:A headhunter in longwa village, nagaland.jpg|લોંગવા ગામ, નાગાલેન્ડમાંનાગાલેન્ડનો એક હેડહંટરઆદિવાસી
 
</gallery>